ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Wektor-Consulting przy współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych i Oświatowych “CUMULUS” zaprasza do udziału w projekcie „Akademia zamówień publicznych – makroregion III”, w którym Podmioty Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstwa Społeczne mogą podnieść kompetencje swoich kadr w zakresie m.in. źródeł pozyskiwania środków, sporządzania wniosków konkursowych, dotacyjnych, grantowych, ich rozliczania, sprawozdawczości, a także aspektów publicznych.

W ramach projektu oferujemy wsparcie w postaci bezpłatnego szkolenia dla pracowników i członków zarządu Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz usługi doradztwa i konsultacji eksperckich w przygotowaniu ofert przetargowych.

Zajęcia są prowadzone przez akredytowanych trenerów.

Udział w projekcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Na zakończenie przewidziany jest certyfikat udziału w szkoleniu. Poniższa grafika przedstawia ramowo całe szkolenie – szczegółowa struktura oraz godziny szkolenia będą dopasowywane do oczekiwań grupy.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby (1 os. z danej org.), które są członkami zarządu  poniższych org.:

1. KGW – potrzebne potwierdzenie  Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i uchwały o wyborze zarządu KGW

2. OSP  – potrzebny KRS  

3. stowarzyszenia i  fundacje – potrzebny KRS

4. Stowarzyszenie zwykłe pod warunkiem, że statut określa, że nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych”

– potrzebny wyciąg z ewidencji (zwierający nr ewidencyjny oraz skład zarządu i siedzibę) oraz ksero statutu

5. Klub Sportowy –stowarzyszenie- potrzebny KRS

6. Uczniowski Klub Sportowy – potrzebne np. Wyciąg z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej Starosty (zwierający nr ewidencyjny oraz skład zarządu i siedzibę) oraz ksero statutu

Oficjalny termin szkol. 6-8 października 2023 – Dwór w Korzennej

ZAPISY oraz informacje – Iwona Mazurkiewicz (508 289 681)

Skip to content