Realizowane projekty

Tytuł projektu: „Dzikie smaki na Śliwkowym Szlaku”

Zadanie realizowanego przez Stowarzyszenie „MOGILSKIE CISY” w partnerstwie z Centrum Kultury w Korzennej i Stowarzyszeniem na rzecz integracji rozwoju i promocji Gminy Korzenna – KORZENIE w ramach Programu, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu grantowego pt. „Promocja zasobów i walorów obszaru Śliwkowego Szlaku w oparciu o marki lokalne”

Projekt skierowany jest do 16 osób. Zajęcia odbywać się będą w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Korzennej lub w ustalonych miejscach dogodnych dla uczestników. 

Zajęcia warsztatowe realizowane w okresie maj – czerwiec 2019 r. 

Proponowane warsztaty – szkolenie (warsztaty) z zakresu kuchni staropolskiej– tematyka warsztatów dotyczyć będzie tradycyjnej kuchni staropolskiej, w zakresie potraw na bazie dziczyzny i śliwki.

 

 

Tytuł projektu: „Kultura bez barier – cykl wydarzeń promujących kulturę i sztukę polsko-słowackich Beskidów”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Wartość mikroprojektu: 93 197,10 euro Poziom dofinansowania mikroprojektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 77 217,53 euro (85%)

Projekt realizowany przez Centrum Kultury w Korzennej w partnerstwie z Obec Raslavice. Okres realizacji: kwiecień – październik 2018.

Cel główny: zwiększenie i zapewnienie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kultury ludowej Beskidów polskich i słowackich celem podniesienia poziomu atrakcyjności pogranicza PL-SK poprzez organizację cyklu transgranicznych wydarzeń kulturalnych ci opracowanie transgranicznych produktów medialnych w okresie 7 miesięcy realizacji projektu w 2018 roku. Grupy docelowe i użytkownicy rezultatów projektu to przede wszystkim mieszkańcy pogranicza (w tym Gminy Korzenna i Obec Raslavice) oraz turyści odwiedzający polsko-słowacki obszar Beskidu Niskiego i Sądeckiego.

Główne zadania to: 

-badania etnograficzne wraz z opracowaniem i wydaniem publikacji o tematyce kultury ludowej pogranicza polsko-słowackiego na przykładzie gmin partnerskich.

– wystawienie widowiska „Potańcówka na Pograniczu” – zadanie opierało się na wspólnym odtworzeniu i prezentacji przez zespoły folklorystyczne widowiska z tradycyjnymi tańcami i muzyką w czasie dawnej zabawy wiejskiej. Widowisko wystawione zostało przez 4 zespoły folklorystyczne (Janczowioki i Małe Janczowioki z Gminy Korzenna, Raslavičan i Raslavičanik z Obec Raslavice)

– plenerowa szkoła rzemiosła i rękodzieła ludowego pogranicza polsko-słowackiego- wydarzenie przy udziale polskich i słowackich artystów rękodzielników.

– plenerowe pokazy kuchni regionalnej polskiej i słowackiej – dwa jednodniowe spotkania o tematyce kulinarnej połączone z degustacją i promocją kuchni regionalnej.

 

Tytuł projektu: „Studio grafiki-pomysł na medal”

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt realizowany był w 2017 r. przez Centrum Kultury w Korzennej. Kwota dofinansowania to 72.000,00 złotych. Pozyskane fundusze przeznaczone zostały na zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem graficznym, zestawu multimedialnego, plotera drukującego, filtra węglowego oraz zestawu mebli.

Studio pozwoliło na wzbogacenie oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców gminy Korzenna, podniesie standardów i jakości usług w zakresie edukacji oraz zapewnienie warunków do rozwijania pasji dzieci i młodzieży.

 

Tytuł projektu: „Myśl globalnie – działaj lokalnie”

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mogilskie Cisy w partnerstwie z Centrum Kultury w Korzennej, dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w 2018 r. Uczestnicy projektu: dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat, zamieszkujące miejscowości w obrębie Gminy Korzenna. 

Główne działania:

– warsztaty „ Z ołówkiem w ręce” –  zajęcia z zakresu sztuk plastycznych (szkic, plakat, martwa natura, pejzaże itp.) 

– warsztaty „Bliżej nieba” –zajęcia modelarskie dla  małych i dużych.

– warsztaty „ Kuchni regionalnej” – integracyjne zajęcia z zakresu kuchni regionalnej z najlepszymi kucharzami.

– warsztaty „ Poczytaj mi mam, poczytaj mi tato” – literackie zajęcia dla dzieci i młodzieży. Celem warsztatów było tworzenie ciekawych opowiadań, które zostały zebrane i wydane w publikacji.

– warsztaty „Zaplanuj, zaprojektuj, zrealizuj” – zajęcia polegające na organizacji i planowaniu dwóch wyjazdów dla wszystkich uczestników projektu.

– warsztaty „ Problem do rozwiązania”  – w trakcie warsztatów wypracowane zostały 3 projekty odnoszące się do najbliższego otoczenia uczestników i odpowiadające na zdiagnozowane problemy.

 

Tytuł projektu: Senior – Aktywny obywatel XXI wieku

 Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Aktywnych Nauczycieli Emerytów BELFER w partnerstwie z Centrum Kultury w Korzennej, dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w 2018 r. Uczestnicy projektu: 30 osób w wieku 60+ zamieszkujących obszar Gminy Korzenna lub posiadających członkostwo w jednej z organizacji mających siedzibę na ternie Gminy Korzenna.

Zadania w ramach projektu: 

– „Aktywny obywatel: – warsztaty myślenia projektowego z zakresu edukacji obywatelskiej, w wyniku których wypracowanych i zrealizowanych zostało 3 mini projekty.

– „Świadomy obywatel” – warsztaty teatralne wraz z zakupem strojów, zakończone pokazowym spektaklem.

– „Sprawny obywatel” – 2 wykłady z zakresu profilaktyki zdrowia przez lekarza lub innego specjalistę, zrealizowanie 2dniowego wyjazdu do ośrodka rehabilitacyjno- wypoczynkowego.

– „Bezpieczny obywatel” – spotkanie  edukacyjne z policjantem, promujące bezpieczeństwo osób starszych

– „Senior w 100-lecie Niepodległości” – spotkanie pn. Różne drogi do Niepodległości połączone z inscenizacją wykonaną przez uczestników projektu.

 

Tytuł projektu: „Beskidzki Raj Kulturalny – cykl wydarzeń promujących unikatowe walory kulturowe pogranicza polsko-słowackiego“

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Wartość mikroprojektu: 89 175,00 euro Poziom dofinansowania mikroprojektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 75 798,74 euro (85%) Projekt realizowany przez Centrum Kultury w Korzennej w partnerstwie Obec Raslavice.

Okres realizacji: marzec – listopad 2017.

Opis mikroprojektu:

Głównym celem mikroprojektu jest zwiększenie i zapewnienie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kultury ludowej Beskidów polskich i słowackich celem podniesienia poziomu atrakcyjności pogranicza PL-SK poprzez organizację cyklu transgranicznych wydarzeń kulturalnych i opracowanie transgranicznych produktów medialnych w okresie 9 miesięcy realizacji projektu w 2017 r. Grupy docelowe i użytkownicy rezultatów projektu to przede wszystkim mieszkańcy pogranicza (w tym Gminy Korzenna i Obec Raslavice) oraz turyści odwiedzający polsko-słowacki obszar Beskidu Niskiego i Sądeckiego.

Projekt podzielony został na kilka zasadniczych zadań: 1. „Wesele na Pograniczu” – zadanie opiera się na wspólnym odtworzeniu i prezentacji przez zespoły folklorystyczne weselnych obrzędów pogranicza polsko-słowackiego w trakcie stworzonego widowiska. Widowisko zostanie wystawione przez 4 zespoły folklorystyczne (dwa z Gminy Korzenna, dwa z Obec Raslavice) w trakcie imprez plenerowych w Korzennej i w Raslavicach. Ponadto na bazie widowiska wydany zostanie dwupłytowy album z zarejestrowanym programem folklorystycznym. 2. Organizacja dwóch plenerów rzeźbiarskich i malarskich „Twórcze Beskidy” – dwa tygodniowe plenery rzeźbiarskie odbędą się: jeden w Korzennej (Park przy Dworze), jeden w Raslavicach (w amfiteatrze). W każdym plenerze wezmą udział artyści tworzący sztukę ludową: malarze i rzeźbiarze polscy i słowaccy. Po plenerach planowana jest wystawa prac. 3. Organizacja wydarzeń promujących kuchnię regionalną Beskidów „Smaki Pogranicza” – zorganizowane zostaną dwa jednodniowe spotkania o tematyce kulinarnej (odbędą się one w tych w tych samych terminach, kiedy prezentowane będzie „Wesele na Pograniczu”). Na każdym spotkaniu przygotowane zostaną stoiska kulinarne, na których zaprezentowana zostanie tradycyjna kuchnia regionalna pogranicza. Utworzona zostanie ponadto internetowa baza specjałów „Smaki Pogranicza”, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 będąca rodzajem szlaku kulinarnego. Wydany zostanie też materiał promujący pogranicze w postaci książki „Smaki Pogranicza”. Będzie to przewodnik kulinarny po specjałach pogranicza PL-SK z naciskiem na gminy partnerskie (przepisy, zdjęcia, porady dot. tradycyjnej kuchni itp.). 4. Czasowa wymiana wystaw twórców ludowych z Raslavic i Korzennej – „Artyści bez granic” (rękodzieło, fotografia, malarstwo itp.) wraz z wernisażami i spotkaniami z artystami – zorganizowane zostaną dwie wymiany wystaw czasowych. Wystawa prac 5 artystów słowackich i wernisaż wystawy odbędzie się w budynku Dworu w Korzennej. Zaprezentowane zostaną prace związane z fotografią artystyczną, malarstwem, rękodziełem itp.). Wystawa i wernisaż 5 artystów polskich odbędzie się w „Galerii ľudového umenia Šariša” v Raslaviciach (prace o podobnej tematyce jak wyżej).

Skip to content