Historia

Centrum Kultury w Korzennej powołano do życia uchwałą Rady Gminy Korzenna w grudniu 1998 roku, jako połączenie dwóch wcześniej działających instytucji: Gminnego Ośrodka Kultury w Korzennej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Korzennej. Od 1 stycznia 1999 r. rozpoczęło swoją działalność, która trwa do obecnych czasów. W związku ze zmianą unormowań prawnych, od 1 stycznia 2010 r. ponownie uchwałą Rady Gminy Korzenna oddzielono Gminną Bibliotekę Publiczną od Centrum Kultury. Do 2013 r. główna siedziba  Centrum Kultury znajdowała się w budynku przy stadionie sportowym w Korzennej (przy drodze powiatowej Nowy Sącz – Wilczyska). Po zakończeniu remontu zabytkowego Dworu w Korzennej, główne biuro CK przeniosło się właśnie do budynku znajdującego się w Założeniu parkowo-dworskim. Kolejni dyrektorzy CK to: Grzegorz Krasiński, Krzysztof Ogorzałek, Andrzej Bogdał i Tomasz Cholewa.  

Adres aktualnej siedziby CK to:

Centrum Kultury w Korzennej – Dwór w Korzennej
33-322 Korzenna 475
Tel. 18 441 99 13

W ramach CK działa 5 filii terenowych: 

  • Dom Kultury w Jasiennej  (18) 441 73 85
  • Dom Kultury w Siedlcach (18) 440 97 33
  • Dom Kultury w Wojnarowej (18) 440 62 68
  • Dom Kultury w Mogilnie
  • Muzyczny Dwór w Lipnicy Wielkiej tel. (18) 444 34 88

Księgowość CK oraz Stołówka Gminna znajdują się w budynku Szkoły Podstawowej w Korzennej – tel.  (18) 441 71 19,  e-mail: stolowkagminna@interia.pl.

Godne uwagi są szczególnie dwa obiekty, w których CK prowadzi działalność edukacyjno-kulturalną tj. Dwór w Korzennej oraz Muzyczny Dwór w Lipnicy Wielkiej.

Pierwszy obiekt tj. założenie parkowo-dworskie w Korzennej wpisane jest do Rejestru Zabytków Województwa Małopolskiego pod nr A-189 z 30.08.1985. Pierwotnym źródłem, które zawiera informacje o istnieniu założenia parkowego w Korzennej jest mapa katastralna z 1846r. O założeniu parkowo-dworskim dowiadujemy się również z notatek o rabacji chłopskiej, z roku 1846, podczas której park wraz z zabudowaniami został zdewastowany. Szacuje się, że obecny budynek Dworu powstał po roku 1864. Zarówno Dwór jak i reszta zespołu parkowego powstały prawdopodobnie za czasów właścicieli z rodu Koczanowiczów, których to datuje się na terenie gminy Korzenna od końca XVIII wieku. W latach 1868-1872 część majątku została sprzedana Kajetanowi Cudkowi, który z czasem przekazał majątek w Korzennej, przypuszczalnie spokrewnionej z nim rodzinie Dźwigniewskich. Ostatnią prywatną właścicielką majątku dworskiego do 1943 r., była Julianna Dźwigniewska.

Po 1945 roku założenie parkowo-dworskie zostało przypisane Gminnej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej na mocy dekretu o reformie rolnej. Przez kolejne dziesięciolecia budynki założenia pełniły różnorodne funkcje: sklepu, biur, magazynów. W latach 1975 – 1994 na terenie założenia, w budynku dworu siedzibę swą miała wytwórnia wód gazowanych, co wpłynęło na sporą dewastację budynku. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku założenie parkowo-dworskie przeszło stopniowo na własność gminy.

Odbudowę Dworu w Korzennej umożliwił współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego projekt pn. „Nowe dzieło w starych ramach. Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowo-dworskiego w Korzennej – Etap I”.  Projekt ten dawał szansę, aby mocno zdewastowany Dwór w Korzennej odzyskał wreszcie swój dawny blask i piękno. Wykonane w latach 2011-12 prace obejmowały: remont budynku dworu – piwnice, remont kuchni dworskiej, pomieszczenia magazynowe, oczyszczenie i rozbudowa stawu, budowa placu zabaw, budowa alejek spacerowych wraz z ławkami, wykonanie oświetlenia zewnętrznego, rekultywacja dzikiego wysypiska śmieci, aleja zasłużonych, oczyszczenie parku, przycięcie drzew i krzewów, posadzenie nowych drzew i kwiatów. Oficjalne otwarcie i poświęcenie Dworu w Korzennej odbyło się 2 lutego 2013 r.

Dwór i park w Lipnicy Wielkiej wpisane są do Rejestru Zabytków Województwa Małopolskiego pod nr A-523 (park) i A-160/M (dwór). Budowę obiektu rozpoczął około 1902 r. Antoni Długoszowski. Prace przerwała w 1913 r. jego śmierć. Budowę dokończył jego syn – Jan Kanty, który był ostatnim właścicielem majątku. Po II wojnie światowej pomieszczenia dworskie zagospodarowano na mieszkania pracowników PGR, potem spółdzielnię rolniczą, a następnie ośrodek zdrowia i Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Aby ratować wyniszczony obiekt, gmina Korzenna podjęła starania o uzyskanie dotacji z Województwa Małopolskiego.  W efekcie w latach 2017-18 zrealizowano projekt „Z tradycją w nowoczesność – Muzyczny Dwór w Lipnicy Wielkiej”, w ramach którego wykonano prace remontowe, zabezpieczające i zagospodarowujące Dwór i park w Lipnicy Wielkiej.

Obecnie w ofercie kulturalnej i edukacyjnej Dworu są: koncerty, żywe lekcje historii, spotkania tematyczne, biesiady galicyjskie, warsztaty tematyczne, szkolenia, konferencje i spotkania okolicznościowe. Prezentowane są też ekspozycje stałe i czasowe. Obiekt można zwiedzać z przewodnikiem, do dyspozycji turystów są prezentacje multimedialne i usługi przewodnika w języku migowym.

Skip to content