Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej


Centrum Kultury w Korzennej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://ck.wkorzennej.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zdjęcia i grafiki w serwisie nie mają alternatywnych opisów, ich treść jest niedostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych. Alternatywne opisy będą dodawane do nowych zdjęć i grafik oraz stopniowo dodawane do starszych zdjęć i grafik.
  • Teksty nie były formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Nowe teksty będą formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej


Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Dane teleadresowe jednostki:
telefon:  18 441 99 13
fax:         18 441 99 13
e-mail:   sekretariat@ck.wkorzennej.pl
Adres korespondencyjny:  Korzenna 475, 33-322 Korzenna

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Na adres e-mail : sekretariat@ck.wkorzennej.pl lub także dzwoniąc na numer telefonu: 18 441 99 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do www.rpo.gov.pl

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklaracje sporządzono dnia: 2020-09-23
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Dostępność architektoniczna


Centrum Kultury w Korzennej

Korzenna 475, 33-322 Korzenna 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Siedziba Centrum Kultury w Korzennej mieści się w Zabytkowym Dworze w Korzennej, pod adresem Korzenna 475. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą informacyjną . Do siedziby Centrum Kultury w Korzennej prowadzi wejście służbowe, znajdujące się z przodu budynku od strony drogi wewnętrznej, prowadzącej przez założenie parkowo-dworskie w Korzennej. Dostęp do drogi wewnętrznej nie jest ograniczony. Budynek, w którym mieści się Centrum Kultury nie posiada barier architektonicznych i jest ogólnie dostępny w godzinach pracy. Korytarz i schody znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne, lecz nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku.
Przy obiekcie znajduje się parking dla samochodów osobowych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Na drugie piętro, gdzie znajduje się biuro dyrektorskie prowadzą schody bez ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Na parterze i drugim piętrze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Obiekt nie posiada wind. 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak specjalnego wydzielonego miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Lokalizacja budynku umożliwia zaparkowanie w jego bezpośredniej bliskości wszystkim Klientom.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń osoba niepełnosprawna ma prawo wejść wraz z psem asystującym, warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego.
Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Spółce przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną. Asystent nie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM ani sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

Centrum Kultury w Korzennej posiada placówki w różnych lokalizacjach Gminy : Dom Kultury w Wojnarowej, Jasiennej, Mogilnie, Siedlcach oraz Muzyczny Dwór w Lipnicy Wielkiej.  

1 ) Dwór w Lipnicy Wielkiej

Lipnica Wielka 48

33-322 Korzenna

tel. (18) 444 34 88

Filia mieści się w Zabytkowym Dworze w Lipnicy Wielkiej, pod adresem Lipnica Wielka 48. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą informacyjną . Do wejścia służbowego prowadzą schody, znajdujące się z przodu budynku od strony drogi wewnętrznej, prowadzącej przez założenie parkowe w Lipnicy Wielkiej. Dostęp do drogi wewnętrznej nie jest ograniczony. Budynek, w którym mieści się filia CKK jest ogólnie dostępny w godzinach pracy. Korytarz i schody znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne i są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku. Na obiekcie znajduje się winda wejściowa a także winda służąca do przemieszczenia się na drugie piętro budynku, gdzie znajduje się biuro filii. 

Przy obiekcie znajduje się parking dla samochodów osobowych. 

2) Dom Kultury w Siedlcach

Siedlce 78

33-322 Korzenna

tel. (18) 440 97 33

Filia mieści się pod adresem Siedlce 78. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą informacyjną . Do wejścia służbowego prowadzą schody, bez ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo, znajdujące się z przodu budynku od strony parkingu znajdującego się przy drodze powiatowej, prowadzącej przez miejscowość Siedlce. Dostęp do parkingu jest ograniczony. Budynek, w którym mieści się filia CKK jest ogólnie dostępny w godzinach pracy. Korytarz i schody znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne, lecz nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku. Na obiekcie nie występuje winda.

Przy obiekcie znajduje się parking dla samochodów osobowych.  

3) Dom Kultury w Jasiennej

Jasienna 208

33-322 Korzenna

tel. (18) 441 73 85

Filia mieści się pod adresem Jasienna 208. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą informacyjną . Do wejścia służbowego prowadzą schody, bez ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo, znajdujące się z przodu budynku od strony parkingu znajdującego się przy drodze powiatowej, prowadzącej przez miejscowość Jasienna. Dostęp do parkingu jest ograniczony. Budynek, w którym mieści się filia CKK jest ogólnie dostępny w godzinach pracy. Korytarz i schody znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne, lecz nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku. Na obiekcie nie występuje winda.

Przy obiekcie znajduje się parking dla samochodów osobowych.  

4) Dom Kultury w Mogilnie

Mogilno 112

33-326 Mogilno

tel. (18) 440 53 32

Filia mieści się pod adresem Mogilno 112. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą informacyjną . Wejście służbowe znajduje się z przodu budynku od strony parkingu, znajdującego się przy drodze powiatowej, prowadzącej przez miejscowość Mogilno. Dostęp do drogi wewnętrznej i parkingu nie jest ograniczony. Budynek, w którym mieści się filia CKK jest ogólnie dostępny w godzinach pracy. Korytarz i schody znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne, lecz nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku. Na obiekcie znajduje się winda wejściowa a także winda służąca do przemieszczenia się na drugie piętro budynku, gdzie znajduje się biuro filii. 

Przy obiekcie znajduje się parking dla samochodów osobowych.

5) Dom Kultury w Wojnarowej

Wojnarowa 305

33-322 Korzenna

tel. (18) 440 62 68

Filia mieści się pod adresem Wojnarowa 305. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą informacyjną . Do wejścia służbowego prowadzą schody, bez ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo, znajdujące się z przodu budynku od strony parkingu znajdującego się przy drodze powiatowej, prowadzącej przez miejscowość Wojnarowa. Dostęp do parkingu jest ograniczony. Budynek, w którym mieści się filia CKK jest ogólnie dostępny w godzinach pracy. Korytarz i schody znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne, lecz nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku. Na obiekcie nie występuje winda.

Przy obiekcie znajduje się parking dla samochodów osobowych.  

Skip to content