Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2023, 4/2023

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2023, 4/2023

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów,
Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nabory wniosków zostaną przeprowadzone
w ramach następującego przedsięwzięcia:
Typ
operacji

Nr
przedsięwzięcia

Nazwa przedsięwzięcia Numer
naboru

Termin naboru

Konkurs 2.1.2 Rozwój przedsiębiorstw,
w szczególności z zakresu branży
turystycznej, rekreacyjnej i małego
przetwórstwa (wskaźnik produktu:
Liczba operacji polegających na
rozwoju istniejącego
przedsiębiorstwa, w szczególności
z zakresu branży turystycznej,
rekreacyjnej i małego przetwórstwa)

3/2023 14 kwietnia- 28
kwietnia 2023 r.

Konkurs 1.2.1 Rozwój ogólnodostępnej
i niekomercyjnej lokalnej
infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej w tym z wykorzystaniem
zasobów lokalnych
(wskaźnik produktu: Liczba nowych
lub zmodernizowanych obiektów
infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej, w tym
z wykorzystaniem zasobów
lokalnych)

4/2023 14 kwietnia- 28
kwietnia 2023 r.

Ogłoszenia o naborze wraz z dokumentacją konkursową znajduje się na stronie internetowej:
www.nasliwkowymszlaku.pl w zakładce Nabór wniosków. Więcej informacji o naborach udziela
biuro Stowarzyszenia: tel. 661 242 363, 14 68 44 549, e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl.

Skip to content